The Four Recaps

The Four: Season 2 Premiere Recap